Obchodní podmínky

Obchodník

Jan Němec,

se sídlem Trhová Kamenice, Petrkov 3.díl 7

identifikační číslo: 06981941,

kontakt: 775053243, honza@tinyhome.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

adrese https://www.tinyhome.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodníka Jana Němce, se sídlem Trhová Kamenice, Petrkov 3.díl 7, identifikační číslo: 06981941 (dále jen

„prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na

základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či

právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové

adrese https://www.tinyhome.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové

rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové

stránky prodávajícího umístěné na adrese https://www.tinyhome.cz (dále jen „webová

stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy

osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své

podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva

a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém

jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních

podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje možnost objednat výkresovou dokumentaci, kterou nabízí prodávající

k prodeji, a to včetně uvedení ceny. Cena je konečná. Prodejce je plátce DPH. Nabídka prodeje

zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní

obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu

za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém

rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto

zboží.

2.2. Výkresová dokumentace je dodávána po uhrazení kupní ceny zasláním v příloze e-mailové zprávy. E-mailová

zpráva je zasílána výhradně na e-mailovou adresu, které je uvedena kupujícím při provedení

objednávky.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.3.1. objednávaném zboží a

2.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit

údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat

a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující

prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím

považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu

potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou

v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše

kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení

objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky

(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu

elektronické pošty kupujícího.

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména

s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s

uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí

kupující sám.

3. Cena zboží a Platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

· bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1111162058/3030, vedený u společnosti

Air Bank (dále jen „účet prodávajícího“);

3.2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně

s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího

uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k

dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před

odesláním zboží kupujícímu.

3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně

kombinovat.

3.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu

daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad –

fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na

elektronickou adresu kupujícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od

kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá

rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a

počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku

novin, periodik, časopisů a knih.

4.2. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi

prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní

smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je

povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. Výrobní dokumentace je dodávána po uhrazení kupní ceny zasláním v příloze e-mailové zprávy. E-mailová

zpráva je zasílána výhradně na e-mailovou adresu, které je uvedena kupujícím při provedení

objednávky.

Způsob doručení dokumentace probíhá výhradně formou zasláním v příloze e-mailové zprávy na

Elektronickou adresu kupujícího.

5.2. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky

prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. Odpovědnost za vady, Záruka

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně

záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména

ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou,

zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné

vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo

na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc

takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím

množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro

který se věc obvykle používá.

6.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor

s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu

věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou

věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z

ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s

kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který

se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při

jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady,

které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

6.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční

odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na e-mailové adrese

honza@tinyhome.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající

odeslal a kupujícímu přišel do schránky e-mail s úplnou informací o reklamaci.

6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje

reklamační řád prodávajícího.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní

obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující

se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám

umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti

tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy,

programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového

rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor

práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

7.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku

zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich

určením.

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa

bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace

práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání

informací a obchodních sdělení kupujícímu.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém

uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně

a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých

osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího

souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány

v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným

způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,

že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5.) provádí

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života

kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel

jejich zpracování, může:

8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může

jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost

kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní

neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo

obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění

kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající

povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty

požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem

prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení

prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na

webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k

ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv

odvolat.

10. Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být

druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno

na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou

obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost

prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti

příslušný živnostenský úřad.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení

co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost

ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou

formu.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické

podobě a není přístupná.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Jan Němec, adresa pro doručování Trhová Kamenice, Petrkov 3.díl 7, adresa elektronické pošty honza@tinyhome.cz, telefon 775053243

Ve Trhové Kamenici dne 05.9. 2021, verze obchodních podmínek 1.0.0